/ Шинэ мэдээ мэдээлэл / Цаг үе нөхцөл байдал / Гэр бүлийн хүчирхийллийн 7,9 хувийг ЭМЭГТЭЙЧҮҮД үйлджээ

Гэр бүлийн хүчирхийллийн 7,9 хувийг ЭМЭГТЭЙЧҮҮД үйлджээ

Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 9 сард 26314 гэмт хэрэг бүртгэгдсэн нь өмнөх оны мөн үеэс 2236 хэргээр буюу 7.8 хувиар буурч, гэр бүлийн хүчирхийллийн улмаас үйлдэгдсэн гэмт хэрэг 789 бүртгэгдэж, өмнөх оны мөн үеэс 1 хэргээр буюу 0.1 хувиар өсч, бүх хэрэгт эзлэх хувийн жин 3.0 хувь болж, өмнөх оны мөн үеэс 0.2 нэгжээр өссөн байна. Гэр бүлийн хүчирхийллийн улмаас үйлдэгдсэн гэмт хэргийн 744 буюу 94.3 хувийг хөнгөн, 45 буюу 5.7 хувийг хүнд гэмт хэрэг эзэлж, 53.7 хувь нь Улаанбаатар хотод, 46.3 хувь нь орон нутагт тус тус бүртгэгджээ.

Статистик мэдээ
  • Хулгайлах гэмт хэргийн мэдээ
  • Согтуугаар үйлдсэн гэмт хэргийн статистик тоон мэдээ
    гомдол 12